icon arrow

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

February 2023
bewindvoerderschap

Wat zijn nou eigenlijk de taken en verplichtingen van een bewindvoerder en hoe kan je bewindvoering aanvragen? Alles over bewind of beschermingsbewind vind je onderstaand.

Wat doet een bewindvoerder?

Een beschermingsbewindvoerder gaat alle financiële zaken behartigen. De bewindvoerder gaat een overzicht maken van de financiële situatie en op basis daarvan wordt een budgetplan opgesteld. Al jouw geldzaken neemt de bewindvoerder over en mag dus namens de cliënt financiële beslissingen nemen. ook beschermd een beschermingsbewind vermogen, als dat er is.

De bewindvoerder gaat eerst zorgen voor een stabiele situatie, brengt alle vaste lasten en inkomsten en eventuele schulden in beeld. Ook zal de bewindvoerder alle contacten ouderhouden met schuldeisers en andere instanties. Ook gaat de bewindvoerder verzekeringen, bankrekeningen en toeslagen regelen. Post komt binnen bij de bewindvoerder en de bewindvoerder zal dit allemaal verwerken.

Een professionele bewindvoerder worden jaarlijks gecontroleerd door de rechtbank door middel van een rekening en verantwoording. Dit geldt ook voor een curator of mentorschap.

Bewindvoerder taken

Eén van de hoofdtaken van een professionele bewindvoerder is het stabiliseren van de financiën en het inzichtelijk maken van de inkomsten en uitgaven en eventueel de schulden.

Andere taken van een bewindvoerder en/of curator zijn:

 • Doen van de belastingaangifte
 • Regelen en controleren toeslagen
 • Aanvragen indien hier recht op is (hangt af van de financiën): bijzondere bijstand, kwijtschelding, toeslagen
 • Oplossen van de schulden, dit kan doormiddel van finale kwijting, regelingen of een schuldhulpverlening of schuldsanering. Dit is afhankelijk van de situatie.
 • Regelmatig contact onderhouden met de rechthebbende, en geldzaken bespreken
 • 1 keer per jaar verantwoording afleggen aan de kantonrechter
 • Behartigen van de financiële belangen van de cliënt
 • Een beschermingsbewindvoerder moet ook, indien van belang, je vermogen beschermen

Voor wie is bewindvoering bedoeld?

Een professionele bewindvoerder of curator is bedoeld voor mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking of voor mensen met een laag inkomen die er niet uitkomen en schulden hebben. Ook kan je vermogen hebben dan is beschermingsbewind belangrijk om je geldzaken te beschermen.

Mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking kunnen zelf geen beslissingen maken en in die gevallen is een curator passend, want dan is de cliënt vaak niet in staat toestemming te geven.

Hoe lang duurt bewindvoering?

Bewind wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken, of op basis van een bepaalde grondslag. Als de grondslag wegvalt moet de rechtbank de grondslag wijzigen of de rechtbank heft het bewind op.

Je hebt de grondslag op basis van problematische schulden of op basis van gezondheidsproblematieken

De kantonrechter kan soms wel bewind of een curator benoemen voor een bepaalde periode maar meestal is dat niet het geval.

Beëindiging van bewindvoering

Wil je bewind beëindigen? Dan is het verstandig om dat bespreekbaar te maken met je bewindvoerder, je hebt namelijk toestemming nodig van de kantonrechter om het bewind op te heffen. Wanneer je bewindvoerder akkoord is met opheffing kan de kantonrechter het opheffen zonder zitting of wederhoor.

Op het moment dat de bewindvoerder geen toestemming geeft dan kan je alsnog een brief schrijven aan de kantonrechter, de kantonrechter zal daarna de mening van de bewindvoerder vragen om een juiste beslissing te kunnen nemen en mogelijk kan de bewindvoerder alsnog toestemming geven als dit nog niet is gebeurt.

Bewind wordt ook beëindigd als de grondslag wegvalt. Voorbeeld: Je hebt problematische schulden op het moment van starten bewindvoering en nu ben je schuldenvrij. De kantonrechter zal dit terugzien bij de rekening en verantwoording die bewindvoerders jaarlijks moeten afleggen en zal dan verzoeken het bewind op te heffen of af te bouwen. Het kan ook zijn dat de grondslag aangepast kan worden naar gezondheidsproblematieken, hier moet dan wel onderbouwing voor zijn van begeleiding, of een arts.

Bewindvoerder benoemen: hoe gaat dat?

Bewindvoerders worden benoemd door de kantonrechter. Er wordt een verzoek onderbewindstelling ingediend door jou, begeleiding of familie op basis van gezondheidsproblematieken of problematische schulden en/of verkwisting.

De rechter gaat het verzoek beoordelen, en de eventuele bewindvoerder benoemen die jouw geldzaken kan overnemen.

Bewindvoering aanvragen is een proces waar de kantonrecht 8 weken over mag doen om een beslissing te nemen. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk informatie te geven over jouw geldzaken of andere problemen die spelen waardoor je jouw financiële belangen niet meer goed kunt behartigen.

Wie kan bewindvoerder zijn?

Bij jouw aanvraag van bewind kan jezelf iemand aanwijzen door wie je jouw geldzaken wilt laten beheren. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Als de rechter oordeelt dat deze persoon geschikt is om dat te doen, benoemt hij deze persoon tot bewindvoerder. Omdat deze persoon geen professional is, wordt hij particulier bewindvoerder genoemd.

Er kunnen ook 2 bewindvoerders voorgesteld worden aan de rechter. Zij kunnen de geldzaken dan samen beheren. Als het nodig is, kan de rechter een taakverdeling vaststellen.

Bewindvoerder schap door een professional

Het kan zijn dat je niemand in je omgeving kent die geschikt is als jouw bewindvoerder. Je kunt ook kiezen voor iemand die van beroep bewindvoerder is, een professionele bewindvoerder genoemd. Vraag in jouw netwerk of zoek op internet naar aanbieders van bewindvoering in jouw regio. Een professionele bewindvoerder moet aan speciale kwaliteitseisen voldoen.

Hoe kan ik curatele, bewind of mentorschap aanvragen?

Er zijn formulieren voor:

Op het formulier staat welke documenten je mee moet sturen. Je stuurt het formulier naar de rechtbank in jouw regio. Vaak is het verstandig om eerst een bewindvoerder, mentor of curator te benaderen zodat zij jou kunnen helpen met het invullen van alle documenten. De mentor of bewindvoerder kan dan ook direct de bereidverklaring afgeven aan de kantonrechter.

Bewind en mentorschap tegelijk aanvragen

Je kan bewind en een mentor tegelijk aanvragen. Of je vraagt eerst bewind en later mentorschap aan, of andersom. Het is niet mogelijk om naast curatele ook bewind of mentorschap aan te vragen. Wel kan je de curatele aanpassen in bewind en/of mentorschap en andersom.

Wat zijn de verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap?

Beschermingsbewind: Gaat alleen over geldzaken, en beschermt jouw vermogen als dat er is.

Mentor: Gaat over zorgzaken.

Curatele: Gaat over geld- en zorgzaken, en jouw handtekening is niet meer rechtsgeldig, curatele is dus een zwaardere maatregel.

Bewindvoering en mentorschap: gaat over geld- en zorgzaken, maar je bent nog wel handelingsbekwaam.

Curatele: Als iemand onder curatele wordt gesteld dan houdt dit in dat de handtekening van de cliënt niet meer rechtsgeldig is. De curator heeft geen toestemming nodig om bepaalde zaken in orde te maken. Uitzonderingen zijn beslissingen over zeer persoonlijke zaken, bijvoorbeeld een beslissing tussen leven of dood of een scheiding. Bij bewind is er bijvoorbeeld wel toestemming nodig om bepaalde zaken te regelen. Curatele is een combinatie van het behartigen van geldzaken en zorgzaken, curatele wordt pas ingesteld als bewind en mentorschap niet voldoende blijken

Mentorschap: Als iemand onder mentorschap staat, dan kan de mentor zorgbeslissingen nemen. Vaak gebeurt dit zoveel mogelijk on overleg. Mentorschap is dus gericht op persoonlijke zaken en zorgzaken.

Bewindvoering: Bewind is gericht op geldzaken, de bewindvoerder beschermd vermogen of lost schulden op, dit kan bijvoorbeeld door het aanvragen van een schuldsanering.

Welke vormen van bewindvoering zijn er?

Particulier of professioneel, zie kopje: Wie kan bewindvoerder zijn?

Bewindvoering aanvragen: in 4 stappen bewind aanvragen

 1. Betrokkene zelf, familie of begeleiding of andere betrokkenen meld zich aan bij een kantoor die bewind aanbied. Dit kantoor zal je vragen om het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te vullen en daarbij bewijsstukken toe te voegen waaruit blijkt dat bewindvoering wenselijk is.
 2. Het kantoor dat het bewind aanbied zal het verzoek voor de rechter in orde maken (verzoekschrift, plan van aanpak, bereidverklaring eventuele akkoordverklaringen) en zal daarbij de stukken toevoegen waaruit blijkt dat bewindvoering wenselijk is. Het verzoekschrift moet altijd ondertekend worden door degene die het aanvraagt voor zichzelf of een ander.
 3. De rechtbank gaat het verzoek beoordelen, en mogelijk komt er een zitting waar de betrokkenen, aanvrager, belanghebbende en bewindvoerder gehoord worden.
 4. De rechtbank maakt een beslissing en zal desbetreffende kantoor benoemen als bewindvoerder(s), er wordt dan een officiële beschikking opgemaakt en verzonden naar de betrokkenen. Er kan gestart worden met het vertegenwoordigen van de betrokkene.

Wanneer het verzoek bij de rechter ligt is de doorlooptijd meestal 8 weken.

Veelgestelde vragen

Onze computer denkt momenteel nog even na over deze vragen. Geen zin om te wachten? Stel hier jouw vraag!

Deel dit artikel

icon facebookicon linkedinicon twitter

Ontvang direct hulp

Ontvang direct hulp
Ontvang direct hulp

Locaties

Wij werken vanaf verschillende locaties door het land, vanuit hier kunnen wij een bezoek aan huis verzorgen voor een kennismakingsgesprek.

Telefonisch spreekuur

Maandag
09:00 - 11:00
Dinsdag
09:00 - 11:00
Donderdag
09:00 - 11:00
Vrijdag
09:00 - 11:00
Bij Saillant maken wij gebruik van cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Instellingen